Handelsbetingelser

Salgs- & Leveringsbetingelser for Danmark excl. Færøerne og Grønland

1. Anvendelse

1.1 Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne,

2. Rådgivning & tilbud

2.1 Dansk Smede- og Maskinteknik A/S rådgiver kun køber indenfor eget erfaringsområde og efter bedste viden på rådgivningstidspunktet, men tager forbehold for, at senere erhvervet erfaring kan medføre andre løsningsmuligheder.

2.2 Rådgivning sker kun på grundlag af de oplysninger, køber har forelagt os.

2.3 Hvor intet andet er anført er tilbud gældende i 30 dage fra afgivelsesdato, med forbehold for mellemsalg.

2.4 Ved bestilling efter tilbudsfristens udløb forbeholder Dansk Smede- og Maskinteknik A/S sig ret til at hæve eller ændre tilbuddet.

2.5 Ingen, herunder forhandlere, er bemyndiget til at foretage tilføjelser eller ændringer i Dansk Smede- og Maskinteknik A/S tilbud. Dansk Smede- og Maskinteknik A/S påtager sig intet ansvar for sådanne.

3. Bestilling

3.1 Der foreligger ingen endelig aftale mellem parterne, før Dansk Smede- og Maskinteknik A/S har givet accept i form af ordrebekræftelse.

3.2 Stemmer Dansk Smede- og Maskinteknik A/S ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling skal køber straks reklamere. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold.

3.3 Ingen, herunder forhandlere, er bemyndiget til at foretage tilføjelser eller ændringer i Dansk Smede- og Maskinteknik A/S's ordrebekræftelse. Dansk Smede- og Maskinteknik A/S påtager sig intet ansvar for sådanne.

4. Priser

4.1 Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er dagspriser eksklusiv moms, afgifter og montering. Dansk Smede- og Maskinteknik A/S forbeholder sig ret til at ændre priser i tilfælde af væsentlige ændringer i produktionsomkostninger, arbejdsløn, råmaterialer, underleverancer. valutakurser, diskonto, samt ved begivenheder, der er omfattet af pkt. 10,

5. Leveringstid

5.1 Leveringstiden fremgår af den skriftlige ordrebekræftelse under forudsætning af, at alle tekniske detaljer og formaliteter for bestillingens gennemførelse på dette tidspunkt foreligger. I modsat fald regnes leveringstiden fra del tidspunkt, hvor alle forhold er bragt i orden,

5.2 Såfremt levering ikke har fundet sted 90 dage efter datoen for levering, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til Dansk Smede- og Maskinteknik A/S, at hæve aftalen for den del af leverancen, der ikke, som forudsat i aftalen har kunnet tages i brug.

5.3 Undlader køber at modtage leveringsfærdigt leverance eller dele heraf på den aftalte dag, er køber, såfremt andet ikke er aftalt, desuagtet forpligtet tit at erlægge betaling, som om levering havde fundet sted. Endvidere kan Dansk Smede- og Maskinteknik A/S hæve aftalen og af køber kræve erstatning for skade, som ved købers forsømmelse er påført Dansk Smede- og Maskinteknik A/S.

5.4 Såfremt forsinkelse med levering skyldes en i pkt. 10 nævnte begivenhed eller købers handling eller udeladelse. forlænges leveringstiden tilsvarende,

6. Leveringsbetingelser

6.1 Dansk Smede- og Maskinteknik A/S leverer ufranko såfremt ikke andet er aftalt.

7. Betalingsbetingelser

7.1 Betaling skal ske i henhold til den enhver tid gældende betalingsbetingelse.

7.2 Ved ordre under DKK 5.000,- netto forbeholder Dansk Smede- og Maskinteknik A/S sig ret til et ekspeditionsgebyr på DKK 475,-.

7.3 Dansk Smede- og Maskinteknik A/S forbeholder sig ret til før levering at indhente oplysninger for kreditmax vurdering samt at kræve garanti for betaling.

7.4 Dansk Smede- og Maskinteknik A/S forbeholder sig ejendomsret over varen, indtil betaling er sket. Opfylder køber ikke sin betalingsbetingelse, har Dansk Smede- og Maskinteknik A/S ret til at tage varen tilbage.

7.5 Det følger af pkt. 6, at alle omkostninger i forbindelse med transport af serviceydelser og serviceprodukter, såsom fragt, forsikring etc. skal betales af køber. Foretager Dansk Smede- og Maskinteknik A/S udlæg herfor, vil beløbet blive debiteret på fakturaen.

7.6 Erlægger køber ikke betaling i rette tid er Dansk Smede- og Maskinteknik A/S berettiget til fra forfaldsdato at beregne sig morarente iht. rentelovens bestemmelser.

7.7 Såfremt køber ikke ved forfaldstid har erlagt forfaldent beløb, er Dansk Smede- og Maskinteknik A/S berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, eller tilbageholde leverancen helt eller delvist. Dansk Smede- og Maskinteknik A/S er i denne forbindelse berettiget til uden varsel at ændre betalingsbetingelser for fremtidige leverancer.

8. Garanti og mangler

8.1 For alle produkter fremstillet af Dansk Smede- og Maskinteknik A/S garanterer Dansk Smede- og Maskinteknik A/S for arbejds- og materialefejl, der ikke hidrører fra normal slitage, i 12 måneder regnet fra idriftsættelse. Garantien er kun gældende under forudsætning af, at produktet er korrekt monteret og anvendt i overensstemmelse Dansk Smede- og Maskinteknik A/S monteringsvejledning og ,almindelig anerkendt praksis.

8.2 For dele af fremmed fabrikat, som indgår i leverance [eks. elektrisk tilbehør, automatik m.v.], yder Dansk Smede- og Maskinteknik A/S samme garanti, som Dansk Smede- og Maskinteknik A/S leverandør.

8.3 Såfremt der i garantitiden påvises fejl i materiale eller udførelse i nogen del af vort produkt, foretager Dansk Smede- og Maskinteknik A/S gratis og hurtigst muligt på eget værksted og indenfor normal arbejdstid, reparationen og fornyelser i fornødent omfang. Fragt til og fra Dansk Smede- og Maskinteknik A/S samt montage ikke inkluderet.

8.4 Hvis reklamerede varer erstattes af nye, fremsendes disse mod ny faktura. De reklamerede varer skal returneres til Dansk Smede- og Maskinteknik A/S senest 14 dage fra reklamation for kreditering.

8.5 Dansk Smede- og Maskinteknik A/S forbeholder sig ret til ikke at modtage produkter til reparation, der er forurenet med giftige- eller andre miljøskadelige medier.

8.6 Køber må uden ophold efter modtagelse gennemgå leverancen for at sikre sig, at den er intakt og i overensstemmelse med det bestilte.

8.7 Køber kan alene påberåbe sig erstatning for mangler, såfremt reklamation er fremsat uden ophold efter varens modtagelse.

8.8 Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde produkter eller produkter, hvori Dansk Smede- og Maskinteknik A/S produkter er gjort til en bestanddel, kan ikke gøres gældende overfor .Dansk Smede- og Maskinteknik A/S.

8.9 Dansk Smede- og Maskinteknik A/S er ikke ansvarlig for driftstab. tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

9. Returnering

Varer leveret af Dansk Smede- og Maskinteknik A/S kan returneres under følgende omstændigheder:

  • Varen, skal være ubeskadiget
  • Returnering skal ske senest 1 måned fra fakturadato
  • Alle tilhørende løsdele skal vedlægges
  • Varen er ikke en skaffevare
  • Der skal være indgået aftale med ordremodtager om returnering
  • Der skal med returvaren vedlægges kopi af følgeseddel / faktura.
  • Ved returnering krediteres varens salgspris -10 %,

10. Produkt ansvar

10.1 Dansk Smede- og Maskinteknik A/S skal af køber holdes skadesløs i den udstrækning sælger pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som Dansk Smede- og Maskinteknik A/S ikke er ansvarlig for overfor køber.

10.2 Dansk Smede- og Maskinteknik A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produkterne er i købers besiddelse. Dansk Smede- og Maskinteknik A/S er heller ikke ansvarlig for skade på produkter. der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår.

10.3 Dansk Smede- og Maskinteknik A/S er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

11. Ansvarsfrihed

11.1 Dansk Smede- og Maskinteknik A/S er berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, når dens opfyldelse indenfor rimelig tid bliver umulig for Dansk Smede- og Maskinteknik A/S på grund af krig, strejke, lockout, politiske forhold eller anden force majeure. som Dansk Smede- og Maskinteknik A/S ikke er herre over. Det samme gælder forsinkelse med eller mangel ved leverance fra underleverandør. Dansk Smede- og Maskinteknik A/S påtager sig i disse situationer intet erstatningsansvar overfor køber.

12. Tegninger og beskrivelser

12.1 Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet, pris, tekniske og andre data anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer billedmateriale og prislister er omtrentlige og kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt henvises dem.

12.2 De af pkt. 12.1 omfattede oplysninger er altid afgivet med forbehold for trykfejl og konstruktionsændringer.

12.3 Med mindre andet er anført er prisoplysninger altid angivet i vejledende enhedspriser excl. moms.

12.4 Alle fremsendte tegninger og beskrivelser forbliver Dansk Smede- og Maskinteknik A/S ejendom og må ikke uden tilladelse kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab. Ejendomsretten vedrørende tegninger og beskrivelser der er nødvendige for at sætte køber i stand til al opstille, igangsætte, drive og vedligeholde leverancen overgår til køber. Dog kan Dansk Smede- og Maskinteknik A/S forlange, at de forbliver fortrolige.

13. Afgørelser af uoverensstemmelser – voldgift

13.1 Uoverensstemmelser i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser samt disses fortolkning skal afgøres ved voldgift og efter danske retsregler, herunder sædvane og handelskutymer.

Dansk Smede- og Maskinteknik A/S
Nordre Industrivej DK-6600 Rødding
Tlf.: 74 84 25 24
CVR:12665237
E-mail: dsm@dsm-teknik.dk

www.dsm-teknik.dk

April 2016 Rev 02